Σταθερές - Ανοιγόμενες - Συρώμενες -
Κάθετης κίνησης - Plisse οριζόντιας κίνησης